logo strony

Deklaracja dostępności cyfrowej

I . Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej um.skarzysko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej um.skarzysko.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmianyjej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji) : 22.09.2020.

II . Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
• brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

III. Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

– część załączników dokumentów to skany lub dokumenty w formie plików PDF, DOC itp., które nie są dostępne cyfrowo. Osoby odpowiedzialne za umieszczanie informacji na stronie internetowej starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i dodawać teksty bezpośrednio w serwisie.

W miarę możliwości będziemy poprawiać w/w sytuacje oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 26.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiszowych:

Na w/w stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek.

Strona Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.

Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności(prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć / zmniejszyć tekst,
– przekształcić stronę na skale odcieni szarości,
– zwiększyć kontrast,
– zmienić w negatyw kontrast,
– rozjaśnić tło,
– podkreślić odnośniki (hiperłącza),
– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej),
– reset wprowadzonych zmian.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji.

Naciskając ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe: 1.przejdź do głównego menu 2.przejdź do treści 3.przejdź do wyszukiwarki(za pomocą klawisza lewy Ctrl + F) 4.przejdź do menu dolnego.

IV . Informacje dodatkowe oraz dane kontaktowe

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej um.skarzysko.pl była na poziomie WCAG 2.1.

W przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z osobami, które zajmują się administrowaniem strony Gminy Skarżysko–Kamienna pod adresami: admin@um.skarzysko.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer tel.: 508 058 774.

V. Postępowanie odwoławcze

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

VI. Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miasta

Budynek Urzędu Miasta znajduje się przy ulicy Sikorskiego 18. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów. Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu Urzędu Miasta oraz wejście boczne od ul. Sikorskiego, budynek nie posiada windy. Wejście główne nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście boczne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i po swojej prawej stronie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pracownika informacji. Po przekroczeniu wejścia bocznego budynku wchodzi się do holu. W budynku na parterze po prawej stronie znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po lewej stronie holu znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, gdzie pracownicy BOI udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez odpowiedniego urzędnika.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,

VII. Dostęp alternatywny

W związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1062), informujemy, iż w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy klient potrzebuje dostępu alternatywnego od asystenta/ koordynatora w działach Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 18, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 41 25 20 109 lub mailowy: r.kaleta@um.skarzysko.pl

Wówczas wyznaczony zostanie termin, godzina obsługi oraz pracownik prowadzący sprawę.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na: 1) Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub 2) Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub 3) Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.


VIII. Aplikacje mobilne

Gmina Skarżysko-Kamienna nie posiada aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności została sporządzona z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018 r. str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą” 2018/1523.

Skip to content