logo strony

Regulamin przewozu osób i rzeczy oraz przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej organizowany przez Gminę Skarżysko-Kamienna

I.                  Postanowienia ogólne

§1

 

1.      Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad przewozu osób, bagażu ręcznego
i zwierząt oraz przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta SkarżyskaKamiennej.

2.      Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą operatorów komunikacji miejskiej, z którymi Gmina Skarżysko-Kamienna podpisała umowy na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.

3.      Wysokość cen za usługi przewozowe, rodzaje biletów oraz uprawnienia do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej określają odrębne przepisy.

 

 

II.                  Obowiązki operatorów wobec pasażera w komunikacji miejskiej:

§2

Operatorzy zobowiązani są do:

 

a)      zapewnienia bezpiecznej jazdy środkami transportu zbiorowego,

b)      zapewnienia kulturalnej i grzecznej obsługi w pojazdach,

 

c)      zapewnienia działań ułatwiających korzystanie z autobusów osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej zdolności ruchowej,

d)      utrzymania pojazdów i ich wyposażenia we właściwym stanie technicznym i estetycznym,

 

 

e)      utrzymania w stałej sprawności urządzeń biletowych w autobusach.

 

§3

Operatorzy zapewniają informację o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej w miejscach powszechnie dostępnych, między innymi:

 

1.      wewnątrz pojazdu – wyciągi z aktualnych taryf przewozowych oraz Regulamin przewozu osób i rzeczy oraz przepisów porządkowych, wykaz uprawnień do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

2.      na przystankach – w zakresie rozkładów jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku.

 

§4

 

Pojazdy powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem drogowym oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii.

§5

 

1.      Zamknięcie drzwi może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające go opuściły.

 

2.      Ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi jest zabronione. 

III.             Prawa i obowiązki pasażera

 

§6

 

1.   Wsiadanie i wysiadanie z autobusów dozwolone jest tylko na przystankach, po zatrzymaniu się pojazdu i otwarciu drzwi przez kierowcę.

 

2.      Pasażer nie posiadający miejsca siedzącego, w czasie jazdy autobusu winien trzymać się uchwytów lub poręczy, dla uniknięcia upadku lub potrącenia innych współpasażerów.

 

3.      Pasażerowie winni zajmować miejsca w autobusach w taki sposób, aby nie zasłaniać kierującemu pojazdem pola widzenia oraz zobowiązani są do zachowania w taki sposób, by nie zakłócać spokoju innym pasażerom i nie utrudniać kierującemu prowadzenia pojazdu.

 

4.      Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem „miejsce dla inwalidy” obowiązany jest niezwłocznie zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.

5.      Wózki inwalidzkie, w tym z napędem elektrycznym, powinny być ustawione
w wyznaczonym miejscu tyłem do kierunku jazdy, zablokowane za pomocą hamulca oraz zabezpieczone pasami bezpieczeństwa znajdującymi się na wyposażeniu pojazdu.

6.      W przypadku zaistnienia potrzeby, kierujący pojazdem podejmuje działania ułatwiające korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§7

 

1.      Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie” winien odpowiednio wcześniej zgłosić ten zamiar kierowcy poprzez uruchomienie elektrycznego przycisku lub bezpośrednio zwrócić się do kierowcy autobusu, jeżeli znajduje się w jego sąsiedztwie.

 

2.      Pasażer, który oczekuje na przystanku oznaczonym symbolem „Na żądanie” zatrzymuje autobus sygnalizując kierowcy swój zamiar podniesieniem ręki z takim wyprzedzeniem, aby kierowca mógł łagodnie i bezpiecznie zatrzymać autobus na przystanku.

 

§8

 

1.      W komunikacji miejskiej obowiązują tylko bilety z nadrukiem „Komunikacja Miejska w Skarżysku- Kamiennej”.

 

2.        Każdy pasażer wsiadający do autobusu zobowiązany jest niezwłocznie skasować bilet o odpowiednim nominale. Jeśli pasażer nie posiada biletu dokonuje zakupu w biletomacie.

 

3.        Pasażer wsiadający do autobusu zajmuje wolne miejsce siedzące.

 

4.        Każdy pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy, okazywać go lub wręczyć na żądanie osób uprawnionych do kontroli biletów.

 

5.        Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu oraz biletu ulgowego lub zniżkowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde wezwania osób kontrolujących dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 

6.        Bilet okresowy imienny ważny jest z dokumentem tożsamości.

 

§10

 

Dziecko do lat 4 korzystające z bezpłatnego przejazdu nie powinno zajmować odrębnego miejsca siedzącego.

§11

 

Obsługa autobusu może odmówić przewozu osoby nietrzeźwej oraz osoby naruszającej swoim zachowaniem elementarne normy i zasady porządku i spokoju publicznego, jak również osoby niebezpiecznej lub uciążliwej dla innych pasażerów lub przewożącej niebezpieczne przedmioty.

 

IV.       Przewóz rzeczy i zwierząt

§12

 

Za przewóz bagażu zabranego przez podróżnego do wnętrza autobusu i za przewóz małych zwierząt nie pobiera się opłaty.

 

§13

 

1.        Rzeczy przewożone przez podróżnego (bagaż) może on zabrać do wnętrza autobusu lub umieścić w schowku bagażowym.

 

2.        Do wnętrza autobusu podróżny może zabrać ze sobą bagaż, który:

 

a.       nie przeszkadza podróżnym, nie naraża ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, a jego umieszczenie we wnętrzu autobusu nie blokuje przejść,

 

b.      jest trzymany przez podróżnego na kolanach, pod miejscem do siedzenia lub na półce bagażowej jeśli nie zajmuje na półce przestrzeni większej niż szerokość zajmowanego miejsca do siedzenia.

 

3.      Pasażerowie mogą przewozić w autobusie małe zwierzęta domowe, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów, są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody innym.

 

4.      Psy mogą być przewożone, jeśli trzymane są na smyczy i maja nałożone kagańce.

 

5.      Za przewóz bagażu zabranego przez podróżnego do wnętrza autobusu i za przewóz małych zwierząt nie pobiera się opłaty.

 

6.      Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

7.      Nadzór nad bagażem i zwierzętami przewożonymi wewnątrz autobusu sprawuje podróżny do którego bagaż lub zwierzę należy.

 

§14

W autobusie nie wolno przewozić:

 

1.      rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów i rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom i mieniu.

2.      nabitej broni palnej (zakaz ten nie dotyczy osób, które ze względu na pełnione funkcje

i  wykonywane obowiązki służbowe są do tego uprawnione).

 

§15

 

W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić zawartość bagażu i w razie potwierdzenia podejrzeń może odmówić zabrania go do przewozu.

 

§16

 

W przypadku pozostawienia bagażu podręcznego w autobusie, jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

 

V.                     Kontrola biletów, opłata dodatkowa i manipulacyjna

 §17

 

1.      Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli biletów są kontrolerzy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółki MKS posiadające odpowiednią legitymację służbową z fotografią i numerem służbowym oraz identyfikator, który powinien być umieszczony w widocznym dla pasażera miejscu.

 

2.      Rozpoczęcie kontroli następuje po upewnieniu się przez kontrolerów, że przy kasownikach nie stoją osoby, które zamierzają skasować bilet.

 

3.      Kontroler, rozpoczynając kontrolę, informuj pasażerów o jej rozpoczęciu i wzywa ich do przygotowania biletów do kontroli.

 

4.      Pasażer podczas kontroli udostępnia kontrolującemu bilet, a jeżeli dotyczy również dokument upoważniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 

5.      Kontrolujący zobowiązani są na żądanie pasażerów udzielać im niezbędnych informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju kasowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, połączeń w razie konieczności przesiadek oraz wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich regulowania.

 

§18

 

W przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty.

 

 §19

 

Jeżeli pasażer nie posiada dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty. Jeśli pasażer w ciągu siedmiu dni od daty przejazdu udokumentuje posiadanie ważnego biletu i zapłaci opłatę manipulacyjną wcześniej naliczona mu opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

 §20

 

W przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu miesięcznego kontroler pobiera od pasażera właściwą należność wraz z opłatą dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty. Jeśli pasażer w ciągu siedmiu dni od daty przejazdu udokumentuje posiadanie ważnego biletu i zapłaci opłatę manipulacyjną wcześniej naliczona mu opłata zostanie zwrócona lub umorzona.

 

 

§21

Do podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej wysokości należnej opłaty dodatkowej po uwzględnieniu okoliczności szczególnych dotyczących pasażera upoważniony jest Prezes Zarządu MKS w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o.

 

VI.       Tryb składania reklamacji, skarg i wniosków

§ 22

 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej (np. wniosek o zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, zmianę rozkładu jazdy itp.) pasażerowie mogą złożyć do Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej:

 

a)       pisemnie na adres: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110

 

Skarżysko-Kamienna lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: komunikacja.skarzysko.pl w zakładce skargi i reklamacje,

 

b)      za pośrednictwem Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.,

 

c)       za pośrednictwem Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej.

 

 §23

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności świadczenia usług publicznego transportu zborowego, w szczególności dotyczących opóźnień lub niezrealizowanych kursów, każdy operator rozpatruje indywidualnie w swoim zakresie.

 

1.      Prezes Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej

Sp. z o. o. :

 

a)      pisemnie lub osobiście: ul. 1 Maja 103, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

 

b)      telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 41/25-12-323, całodobowo dyspozytor pod numerem telefonu 41/25-13-413,

 

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mks.skarzysko.pl,

 

2.      Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej:

a)       pisemnie lub osobiście: ul. Rzemieślnicza 5 lok.14, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

 

b)      telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 41/25-24-018,

 

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@zkm.skarzysko.pl.

 

3.      Skargi i wnioski dotyczące działalności świadczenia usług publicznego transportu zborowego, w szczególności dotyczących opóźnień lub niezrealizowanych kursów można również złożyć za pośrednictwem Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

 

pisemnie na adres: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub za pomocą

 

formularza zamieszczonego na stronie: komunikacja.skarzysko.pl w zakładce skargi i reklamacje.

 

§24

Skargi i reklamacje dotyczące kontroli biletów oraz naliczenia opłaty dodatkowej, rozpatruje

Prezes Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o. o.

Skargi i reklamacje można złożyć:

 

1.      pisemnie  lub  osobiście  na  adres:  ul.  1  Maja  103,  26-110  Skarżysko-Kamienna,

telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 15:00 pod numerem telefonu:

41/25-12-323, całodobowo dyspozytor pod numerem telefonu 41/25-13-413, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mks.skarzysko.pl,

2.      lub  za  pośrednictwem  Urzędu  Miasta  Skarżyska-Kamiennej,  pisemnie  na  adres:

 

ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: komunikacja.skarzysko.pl w zakładce skargi i reklamacje.

 

Skip to content